Rosersa, societat municipal

Rosersa és una societat municipal i mitjà propi de l’Ajuntament de Roses, que gestiona els diferents serveis encomanats per l'Ajuntament com a mitjà propi, segons les condicions reguladores dels encàrrecs de gestió.

Aquests serveis son els següents:

  • Jardineria
  • Forestal
  • Enllumenat públic
  • Via pública
  • Manteniment i consergeria edificis municipals
  • Festes i activitats culturals
  • Mòduls lavabos platges i automàtics
  • Senyalització de codi viari
  • Parcs urbans

Filosofia

Constitució

Serveis Municipals de Roses, SA

Segons una sessió plenaria i extraordinari de data 14 de març de 1996, s'acordà la constitució de l'empresa Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) i aprovà els Estatuts de la societat que es va publicar en el BOP de Girona en data 6 d'abril de 1996. La societat va quedar constituïda mitjançant escriptura pública el diua 24 d'abril de 1996. La societat inicia les seves activitats aquest mateix any. Els Estatuts Socials s'han modificat en l'any 2017 per tal d'adaptar-los a la Llei de societats de capital, Llei de contractes del sector públic, Llei de règim jurídic del sector públic i Legislació local.    

L'empresa neix amb uns criteris clars, que responen a l'eficiència, flexibilitat i l'estalvi dels costos en el pressupost municipal. També neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans, d'una forma més directe i propera.

Organització

Organs que regeixen la societat


Junta General

El ple de l’Ajuntament actua com a Junta General

Consell d’Administració

President

Lluís Espada Cantó

Consellers

Francesc Giner Ballesta

Josep Maria Mas Blanch Ponce

Donaciano Oliva Parraga

José Francisco Parra Gallardo

Maria Isabel Camafreita Garcia

Maria Fayna Poza Matías

Laura Alabau Massaguer

Antonio Alfonso Castaño Pulido

Secretària

Cristina Pou Molinet

Responsables tècnics

Gerent: Guerau Carrion Ferrer

Director tècnic: Toni Montal Regí

Encarregat de la secció de instal·lacions: Miquel Tardio Peña

Encarregat de la secció de construcció: Antonio Quilez Pérez

Encarregat de la secció de Jardineria: Josep Serra Cusí

Encarregat de la secció de Forestal: Dani Pi Carrion