Notícies

< Notícies

Execució d'un mur de contenció al terreny municipal de la Riera Ginjolers cantonada amb carrer Roger de Llúria

S'ha executat aquest mur degut a que el terreny municipal té molta pendent i en episodis de pluja les terres taponaven un embornal i embrutien un tram de vorera. 

Es tracta d'un mur d'estructura flexible que actua per gravetat. El mur està construït amb unes peces prefabricades foradades que encaixen unes amb les altres i que no tenen cap junta de morter. Dins dels forats de les peces i en la part posterior del mur s'emplena amb graves. El tram de més alçada està reforçat amb unes geomalles que es col·loquen de forma horitzontal. El mur té una inclinació de 12º. La combinació de les peces que s'entrecreuen, les graves de replè i la geomalla, fa que tot aquest conjunt suporti les accions contra el lliscament, la bolcada i l'estabilitat global del mur.

En la part posterior del mur s'ha col·locat un tub de drenatge per evacuar les aigües de pluja a un embornal existent. 

Les peces prefabricades són de color desert amb un acabat similar a una roca natural. 

En el terreny de la part posterior del mur s'han col·locat una filera de roques de grans dimensions per evitar que puguin estacionar vehicles que  sobrecarreguin el pes del mur.