Notícies

< Notícies

Millora de la jardineria d'un tram en la mitgera de la carretera C-260

Durant el mes d'abril ja es va fer una actuació de millora, actualment el tram que s'ha millorat està ubicat entre la rotonda de la carretera GI-610 i la rotonda de la Ronda Circumval·lació.

El tram millorat té una llargada aproximada d'uns 100 ml. Aquest tram a diferència del que es va fer a l'abril (tram elevat), aquest és planer.

L'objectiu de la millora és el mateix que el del mes d'abril, la substitució dels rosers, que estan molt envellits i la millora de la terra vegetal. També s'ha millorat el reg automàtic i s'ha fet l'estesa d'una malla antiherbes, la cobertura amb mulching i la plantació de les següents espècies: 

- Bulbine frutescens "Hallmark"

- Tulbaghia violacea

- Phylica ericoides

- Salvia leucantha i "Royal Bumble"

- Centranthus ruber "Albus"

- Gomphrena globosa "Fireworks"

- Leonotis leonurus

- Rosa "Sevillana"

La majoria d'aquestes espècies tenen una floració primaverenca-estival amb uns cromatismes vermells, taronges i blaus. Al hivern hi ha algunes espècies que també tenen floració. Segons el tipus d'espècie s'han projectat uns trams diferenciats: tram d'inci amb rosers, tram sense arbrat i tram amb arbrat.

També s'ha col·locat una peça perimetral de formigó prefabricat de 60x40 cm color mediterrani, per tal de contenir les plantes en l'espai de la mitgera i així facilitar el seu manteniment.