Notícies

< Notícies

Remodelació d’un tram de vorera de la plaça Catalunya

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de remodelació d’una secció de vorera de la plaça Catalunya, concretament del tram que discorre entre el carrer del Pou i el carrer Josep Cervera. Els treballs, que es realitzaran en 2 fases per no coincidir amb la celebració del Carnaval a la població

La primera fase dels treballs que s’acaba d’iniciar i que finalitzaran abans de la celebració del Carnaval, correspon a la remodelació del tram de vorera entre el carrer Josep Cervera i la casa Rahola Berga, situada en el número 3 de la plaça Catalunya. A continuació, un cop passada la festa de Carnaval, es completarà la resta del projecte amb l’arranjament fins al carrer del Pou, que durarà 3 setmanes més.

Aquests treballs solucionaran els problemes actuals de desnivell que presentava la vorera, bastant degradada en algun dels seus punts a causa de l’efecte de les arrels dels arbres. Les tasques s’han iniciat amb l’enderroc de la vorera existent i el seu rebaix per executar la nova pavimentació, que consistirà en el formigonat i la col·locació de lloses de les mateixes característiques que les existents en el tram de vorera adjacent, on es troba l’edifici de l’Ajuntament.

L’actuació també suposarà l’ampliació dels escocells existents, la plantació de 2 arbres que complementaran l’alineació d’arbrat actual, el reforç del sistema d’evacuació d’aigües pluvials amb la incorporació de nous embornals i, per últim, la col·locació de dos bancs per al descans dels vianants.