El servei d’enllumenat s’inicia l’any 1996.

El servei abasta la totalitat de les instal·lacions que integren l’enllumenat públic: llumeneres, làmpades, equips auxiliars, reguladors, quadres, suports, cablejat i qualsevol altre element relacionat.

Actualment l'enllumenat públic esta format per uns 6.550 punts de llum i uns 100 quadres. Les lluminàries amb tecnologia led ja formen part d’un 42% del total dels punts de llum.   

Abans d’iniciar-se l’activitat per part de l’empresa, el servei d’enllumenat que existia es limitava pràcticament al canvi de làmpades foses, i al manteniment correctiu dels altres elements.

Un cop s’inicia el servei per part de Rosersa hi ha una avanç significatiu en la millora, conservació i la conservació del sistema que integra l’enllumenat públic, cal destacar entre d’altres les següents actuacions que es varen fer al inici de l'activitat:

  • Relatius a la seguretat elèctrica: Dotar d’interruptors magneto tèrmics en alguns quadres, reformes de línies, reforma de quadres de comandament, ...
  • Relatius a l’estalvi energètic: instal·lació de reguladors de flux, substitució de rellotges mecànics per astronòmics, substitucions de làmpades de menys consum, ...
  • Relatius a la contaminació lumínica: pintat de l’hemisferi superior d'algunes llumeneres esfèriques, substitució de llumeneres amb elevats índexs de contaminació, ...

Per realitzar un servei amb les màximes garanties de funcionament i qualitat, cal una revisió regular del sistema, les quals es porten a terme periòdicament tant en horari diürn com nocturn. Degut a la complexitat i magnitud del sistema cada dia es generen incidències, detectades tant internament com externament (inspectors, Policia Local, ciutadans, ...), que s’intenten resoldre amb la màxima celeritat possible, per tal de que el servei no es vegi afectat, és per això que l'empresa disposa d'un servei de reten en les 24 hores del dia.

A mesura que passen els anys els components de les instal·lacions d'enllumenat es van deteriorant i van finalitzant la seva vida útil, moment que en qual s'ha de plantejar si cal realitzar una reforma integral de la instal·lació, degut als elevats costos de manteniment i la pèrdua d'eficiència. Constantment es van fent reformes integrals de les noves instal·lacions les quals es dissenyen amb uns criteris més eficients a nivell de consum, rendiment i contaminació.