El servei de jardineria s’inicia l’any 1996.

Dins d’un municipi els espais verds son absolutament necessaris per tal d’aportar el màxim benefici social, ambiental i paisatgístic, i més tenint en compte l'amplia població resident que tenim i també que l’activitat econòmica principal del municipi és el turisme, és per això que creiem que els espais verds municipals són un actiu important i un valor afegit pel municipi.

L'any 2011 es va redactar el Pla Director dels espais verds de Roses, el qual va ser un punt d'inflexió de la jardineria municipal, a partir de llavors hi hagut un canvi de tendència en el disseny dels espais verds. S'han millorat molts espais verds els quals s'han realitzat amb criteris de jardineria més sostenible amb una reducció important del consum hídric, per tal d'optimitzar les despeses en manteniment. S'ha apostat per la plantació d'una amplia biodiversitat d'espècies, amb noves textures, colors i floracions, combinat amb recobriments amb graves i altres materials.

Una mesura efectiva per la reducció del consum de l'aigua de reg és el sistema de reg telegestionat implantat en una bona part dels espais verds municipals.

Disposem d'unes 125 espècies diferents d'arbrat i centenars d'espècies diferents d'arbustives, entapissants i gespes.

Un altre aspecte import és la sanitat vegetal (aplicació de tractaments fitosanitaris), on cada cop més s'apliquen productes que són més respectuosos amb el medi ambient (lluita biològica, endoteràpia, ...).

El municipi de Roses està adherit al Projecte de Viles Florides des del seu inici. En funció de varis criteris Viles Florides atorga un màxim de 5 Flors d'Honor, actualment en tenim atorgades 4 Flors d'Honor. Per nosaltres la participació en aquest moviment ens aporta un valor afegit i una motivació per créixer i anar millorant.