El servei de via pública s’inicia l’any 2000

El servei abasta tots els espais públics o d'ús municipal, ja siguin vials, places, ..., inclosos tots els elements integrats, com: voreres, vorades, escales, escossells, parterres i qualsevol altre element relacionat. Abasta tot tipus de paviments, ja siguin de tipus rígid (formigó, panots, ceràmic, ...), de tipus flexible (asfàltics, tractaments bituminosos, ...), o de tipus tou (sauló, terra natural compactada, ...).

El manteniment i reposició del mobiliari urbà municipal esta format per: pilones, elements de abalisament, aparcabicicletes, bancs, entre d'altres.

En aquest servei pràcticament tot el manteniment que es realitza és del tipus correctiu, on les incidències son detectades i recollides a través d'un programa informàtic per personal de l’empresa, de l’Ajuntament, agents de la Policia Local, ciutadans del municipi, ...

La secció de construcció realitza el manteniment, conservació i millora en paviments que integren la via pública i bona part del mobiliari urbà municipal.

En les reparacions de paviments molt deteriorats i que ocupen una gran superfície, com per exemple l’asfaltat de carrers, l'empresa no disposa dels mitjans mecànics i personals suficients per fer aquestes reparacions, per tant aquest tipus de feines les executen empreses externes.

La secció d’instal·lacions realitza el manteniment, conservació i millora d’altres elements que integren la via pública, com son: dutxes i rentapeus platges, reposició làmpades i òptiques dels semàfors, pilones mòbils i el monument del Pescador.